หลักวิธีปฏิบัติของซานหยวนฮวงจุ้ย
 

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติ?..คลิกที่นี่
พลังธาตุทั้ง 5 (Five Elements) และวัฎจักรการก่อเกิ?
การควบคุมพลังธาต?/strong>

พลังธาตุทั้ง 5 หรือ ในภาษาจีนเรียกว่?“Wu Xing?ประกอบด้วย ธาตุโลหะ (Metal), ธาตุไม?(Wood), ธาตุน้?(Water), ธาตุไฟ (Fire) แล?ธาตุดิ?(Earth)

ในนิยามของศิบปศาสตร์ฮวงจุ้ยนั้?พลังธาตุเหล่านี้เป็นสสารธาตุที่ไม่สามารถสัมผัสได้ แต่จะกระทำหน้าที่แทนในรูปแบบของพลังฉีย?(Qi) ซึ่งได้อธิบายถึง “สาเหตุและผลกระทบ?ระหว่างความสัมพันธ์ของพลังธาตุแต่ละธาต?

แผนผังที่ปรากฏนี? แสดงถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นของแต่ละกลุ่ม และการอธิบายของวัฏจักร “การก่อเกิด?แล?“การควบคุม?

วัฎจักรการก่อเกิ? (
) หมายถึงการสร้างขึ้นหรือการทำให้เกิดขึ้?
วัฎจักรการควบคุม (
) หมายถึ?การทำลาย หรือการควบคุ?/font>

 

|

 

 ††?

หลักวิธีการวิเคราะห์คำนวณหาตัวเลข (Flying Stars)
ในวิธีทางปฏิบัติของซานหยวนฮวงจุ้ยนั้? จากการวิเคราะห์ที่อยู่อาศัยหรือ สถานที่ทำงาน จะถูกจัดแบ่งเป็?9 ส่วน ตามหลักวิธีการวิเคราะห์คำณวนหาตัวเลข (Flying Stars) และจะได้กลุ่มตัวเลขที่แตกต่างกั? ซึ่ง ผลการรวมของตัวเลขเหล่านี?จะเป็นตัวกำหนดการโคจรของโชคลา? แล?สุขภาพของผู้ที่อยู่อาศัย จำนวนตัวเลขเหล่านี?ได้มาจากการตรวจวัดองศา บนจานเข็มทิศ ซึ่งผลตัวเลขที่ได้ จะเป็นตัวกำหนดทิศทางตำแหน่งที่ตั้งของบ้าน หรือสิ่งปลูกสร้า?ที่มีความถูกต้อง แม่นยำ ถึ? 0.9375 องศาเลยทีเดียว

ฮวงจุ้ยจะต้องมีการคำนวณตรวจทิศทา? เพื่อหาค่าพลังสนามแม่เหล็กไฟฟ้าโลก ที่ส่งผลกระทบต่อบ้านหรือที่ทำงานของผู้ที่อยู่อาศัย ทั้งจะต้องประเมินผลของ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องต่อสถานที่ที่พักอาศัย, ที่นอน และที่ทำงานอย่างเคร่งครัด "ฮวงจุ้? มีการวิเคราะห์รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมภายในสถานที? สภาพแวดล้อ? รูปลักษณะของที่ดิน และบริเวณแหล่งน้ำ ทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้มีความสำคัญอย่างมาก เพราะจะมีผลกระทบต่อโชคลาภและสุขภาพของผู้ที่อยู่อาศั? ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับอาย? เพศ และลำดับของคนในครอบครัวของผู้ที่อยู่อาศัยด้ว? ปฏิกิริยาผลลัพท์ด้านดีหรือร้ายนั้น จะมีผลยาวต่อเนื่องถึง 20 ปี หรือมากกว่านั้?ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานที่และเวลาที่เข้ามาอยู่อาศัย

แผนผังที่แสดงไว้นี?คือผังการวิเคราะห์วัดคำณวนหาตัวเลข (Flying Stars) ช่วงเวลาปีที่ 8 ตามปีปฏิทินของจี?


สิ่งอื่นที่ควรพิจารณามีดังต่อไปนี้:
ความสมดุลของพลังหยินและพลังหยา?br> การบดบังดวงดาวแห่งโชคลาภ
FuYing / FanYing
FuMu SanBanGua
LianZu SanBanGua
LingShen / ZhengShen


 


การคัดเลือกวันเดือนปี (Xuan Kong Da Gua, XKDG)
หลักการนี้นำมาใช้เพื่อหาวันที่เป็นฤกษ์ดีสำหรับวันสำคัญต่า? ?เช่?

การย้ายเข้าบ้านใหม?br> การกำหนดวันต่อเติมซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
การเพิ่มพลังธาตุให้กับแหล่งน้ำ เพื่อเกิดปฏิกิริยาตอบสนอ?br> ในด้านดีต่อผู้ที่อยู่อาศัย
การย้ายเครื่องเรือนไปวางที่ใหม่
การกำหนดวันฝังศพ หรือเลือกวันทำการขุ?/font>

การคัดเลือกวันเดือนปี (XKDG) คื?การใช้หลักทางโคจรของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ตามปฏิทินของจี?โดยการสังเกตเส้นแวงของดวงอาทิตย?ตามหลักดาราศาสตร?และจากรูปลักษณ์ของดวงจันทร์ที่ปรากฏขึ้นในช่วงเวลานั้? หลักการนี้เหมือนกับ “หลั?yin-yang li?ของชนชาวจี?ซึ่งประการแร? ต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ “ตำแหน่งทิศทาง-ที่ตั้? ของบ้านหรื? สิ่งปลูกสร้า?และการกำหนดของ “ตำแหน่งที่ตั้ง?ต้องตั้งอยู่บนแฮคซะแกร? ที่ถูกทิศทาง อย่างน้อยต้องมีความถูกต้องถึ?5.625 องศา บนแผนจานเข็มทิศ(Luo Pan) จะมีทั้งหม?64 แฮคซะแกร?ใน 360 องศา แต่ละกลุ่มของแฮคซะแกรม จะมีพลังธาตุ และมีช่วงเวลาที่เหมาะสมเข้ากันได้กับบุคค?เพื่อเป็นการกำหนดวันอันเป็นฤกษ์ด?ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับหลักของการใช้แผนภา?HeTu, การสัมพันธ์กับพลังธาตุทั้ง 5 และThe early heaven BaGua ส่วนองค์ประกอบอื่นที่ควรพิจารณาและหลีกเลี่ยงคือ เพชรฆาตทั้ง 3 (SanSha), สีเหลืองทั้?5 (Wu Huang), แล?ตำแหน่งที่ตั้งขอ?TaiSui และSui-Po

แต่ละชีวิตของคนเราทุกค?ถูกกำหนดให้อยู่ภายใต้กฏกติกาของโลก แล? ชะตาฟ้าลิขิต ฉะนั้นสถานที?และเวลาอันมีฤกษ์ที่ดีที่สุดคือ จุดของตำแหน่งการเข้ามารวมกันของพลังธาตุ ที่โคจรมาบรรจบที่จุดหมายเดียวกั?ในสถานที่นั้?บทสรุปแผนผังที่แสดงนี้ เป็นวันเดือนปีที่คัดเลือก สำหรับตำแหน่งที่ตั้ง (ฐานของสิ่งปลูกสร้า? โดยมีความสัมพันธ?และมีควา? เหมาะสมที่สมบรูณ์ที่สุด:

วั?ต้องเหมาะสมสามารถเข้าได้กับทิศทางตำแหน่งที่ตั้?br> วั? ต้องเหมาะสมสามารถเข้าได้กับบุคคุลผู้ที่อยู่อาศัย

ตำแหน่งที่ตั้ง ต้องเหมาะสมสามารถเข้าได้กับผู้ที่อยู่อาศัย

 

|

? ††††††?

 


** มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ควรทราบว่?ถ้าการวิเคราะห์ทิศทางหรือตำแหน่งทิศทางที่ตั้งไม่ถูกต้องนั้น จะทำให้การวิเคราะห์ค้นหาตัวเลขและคัดเลือกวันเดือนปี เพื่อหาวันที่เป็นฤกษ์ดีตามวิธีการคำนวณของทฤษฎี XKDG ผลลัพท์ที่ได้จะผิดอย่างมหันต?และจะส่งผลร้ายกระทบโดยตรงต่อผู้ที่อาศัยอยู่ภายในบ้านหรือสิ่งปลูกสร้า?/font>

 

 

FengShui | Masters | BIO | Basics | Advice | Answers | Enquiry
© 2008 Copyright©SanYuanFengShui. All Rights Reserved.
PRIVACY POLICY & DISCLAIMER

This particular modest rolex replica sale for any Breitling Navitimer will rolex replica uk nicely for most of us since the rolex replica sale are simply correct. Help to make the actual rolex replica sale bigger, as with the actual Breitling panerai replica sale 01 46mm, as well as points nevertheless appear great however just for those who have an breitling replica sale large sized arm to aid the extra replica watches uk. This is not the kind of watch you have to inherently replica watches uk large for this to appear great. A rolex replica sale curently have the advantage of an extremely slim bezel that efficiently rolex replica sale the actual noticeable dial dimension.